Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 247autoverkopen.nl
Tot stand gekomen op 15 juli 2013.
Algemene Voorwaarden 247autoverkopen.nl, gevestigd aan Jan van Eijcklaan 2-4, 3723BC, te Bilthoven.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

247autoverkopen.nl:

247autoverkopen.nl, gevestigd aan Jan van Eijcklaan 2-4, 3723BC, te Bilthoven.

Bieder:

Degene die via 247autoverkopen.nl een bod op een veiling doet.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die 247autoverkopen.nl voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Geldbedragen:

De eventuele bedragen voor Opdrachtgever zijn inclusief BTW en bedragen voor Bieder zijn inclusief BTW.

Honorarium:

N.v.t. voor verkopende partij.

Dienstverlening op afstand:

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en 247autoverkopen.nl, waarbij in het kader van een door de 247autoverkopen.nl georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Koopovereenkomst:

De overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de bieder.

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:

Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen 247autoverkopen.nl en de opdrachtgever.

Website:

www.247autoverkopen.nl

Artikel 1. Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen 247autoverkopen.nl en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 247autoverkopen.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden 247autoverkopen.nl en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
1.5 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met 247autoverkopen.nl zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offertes

2.1 Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2.2 Offertes zijn gedurende 3 dagen geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
2.3 247autoverkopen.nl kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is 247autoverkopen.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 247autoverkopen.nl anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht 247autoverkopen.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Aanmelding veiling

3.1 De Opdrachtgever kan zijn auto op de Website aanmelden voor een veiling.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door dat zodra de Opdrachtgever de autogegevens en de kenteken van de te veilen auto heeft ingevoerd op de Website en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van 247autoverkopen.nl.
3.3 247autoverkopen.nl plaatst de auto in de veiling zodra de Opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
3.4 Zodra de auto op de veiling is geplaatst bestaat de mogelijkheid dat Bieders op de auto kunnen bieden.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2 Bij het aangaan van de Overeenkomst meldt de Opdrachtgever zijn auto aan bij 247autoverkopen.nl. 247autoverkopen.nl plaatst, de auto van de Opdrachtgever, binnen twee weken in een veiling, nadat de Opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt.
4.3 De Opdrachtgever heeft drie dagen bedenktijd. Na het bevestigen en akkoord gaan met de verkoopsprijs en de algemene voorwaarden is de Opdrachtgever verplicht de auto te verkopen.
4.4 De Opdrachtgever verplicht zich tot verkopen zodra de overeenkomst is opgemaakt. Zolang er geen akkoord is gegeven voor verkoop is de opdrachtgever vrij om te handelen.
4.5 Bij schending van één van de bepalingen zoals vermeld in de overeenkomst, verbeurt 247autoverkopen.nl een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van 15% van het verkoopbedrag met een minimum van 500 Euro per overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door 247autoverkopen.nl. In plaats van deze boete kan 247autoverkopen.nl ook volledige schadevergoeding vorderen.
4.6 Om misverstanden te voorkomen dient u bij leveringsproblemen ten aller tijden contact met ons op te nemen. Gaat de levering om onduidelijke redenen niet door, dan bent u hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 5. Gegevens veiling

5.1 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan 247autoverkopen.nl. de uitvoering van de Overeenkomst, aan 247autoverkopen.
5.2 De Opdrachtgever verstrekt in ieder geval de autogegevens en het kentekenbewijs van de te veilen auto aan 247autoverkopen.nl.
5.3 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft 247autoverkopen.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4 247autoverkopen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

Artikel 6. Aanbod en bieden

6.1 Het veilingaanbod wordt geplaatst onder vermelding van naam, geldigheidsduur en -prijs.
6.2 Het bieden geschiet in euro´s. De Bieder kan vanaf € 25,00 bieden.
6.3 De Opdrachtgever kan zolang de veiling nog niet is begonnen wijzigingen aanbrengen in op het ingebrachte voertuig.
6.4 247autoverkopen.nl noch de Opdrachtgever kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Bieder, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6.5 247autoverkopen.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen het veiling aanbod van de Opdrachtgever te beëindigen op grond van dringende redenen.

Artikel 7. Veilingvoorwaarden

7.1 Het veiling bod is onherroepelijk en kan niet worden herroepen door de Bieder. De Bieder kan het geboden bedrag niet terugvorderen van 247autoverkopen.nl.
7.2 Een veiling sluit wanneer de geldigheidsduur is verlopen.
7.3 Indien de veiling gesloten is komt tussen de hoogste Bieder en 247autoverkopen.nl pas een veilingovereenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever het hoogste bod heeft aanvaard.
7.4 De Opdrachtgever krijgt nadat de veiling is gesloten het hoogste bod per mail toegestuurd. De Opdrachtgever heeft het recht dit bod te aanvaarden of af te wijzen.
7.5 De Opdrachtgever heeft een bedenktijd van drie dagen om het bod te accepteren. Na de bedenktijd vervalt het bod en zal de auto opnieuw worden geveild of 247autoverkopen.nl gaat telefonisch op zoek naar het beste bod voor de auto van de Opdrachtgever.
7.6 Indien een Bieder een veiling heeft gewonnen en de Opdrachtgever het bod heeft aanvaard, is de Bieder verplicht om de gewonnen auto af te nemen.
7.7 De Bieder krijgt zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtgever het bod heeft aanvaard een bevestigingsmail waarin vermeld staat hoe de veiling verder wordt afgehandeld.
7.8 In geval de Opdrachtgever het bod van de Bieder heeft aanvaardt komt er van rechtswege een verkoopovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Bieder tot stand. In dit geval stelt 247autoverkopen.nl automatisch een verkoopovereenkomst op.

Artikel 8. Afwikkeling veiling

8.1 Zodra de veiling tot stand is gekomen en 247autoverkopen.nl de verkoopovereenkomst heeft verstuurd, dient de Opdrachtgever binnen 2 dagen een afspraak te maken voor de aflevering en binnen 14 dagen de auto te leveren aan de Bieder, tenzij anders overeengekomen.
De Opdrachtgever is verplicht bij de levering de auto te leveren in ieder geval te leveren inclusief de volgende onderdelen:

8.2 De Opdrachtgever is niet verplicht één van de bovenstaande onderdelen te leveren indien 247autoverkopen en de Opdrachtgever in de Overeenkomsten hiervan af zijn geweken.
8.3 Alvorens de Bieder overgaat tot inspectie van de auto, is de Opdrachtgever verplicht zich te legitimeren als de rechtmatige eigenaar van de auto.
8.4 Bieder inspecteert tijdens de levering de auto van de Opdrachtgever op gebreken en op de juistheid van de gegevens en informatie die geplaatst is op de Website. De Bieder heeft het recht om tijdens de inspectie een proefrit te maken.
8.5 De Bieder inspecteert tijdens de levering de auto van de Opdrachtgever op gebreken en op de juistheid van de gegevens en informatie die geplaatst is op de Website.
8.6 Indien er geen gebreken zijn en de opgegeven gegevens en informatie correct is, is de Bieder verplicht het verkoopbedrag te voldoen aan de Opdrachtgever.
8.7 Indien er gebreken zijn en/of de opgegeven gegevens en informatie incorrect is, mag de Bieder een lager bod doen. De Opdrachtgever heeft het recht dit bod te accepteren of te weigeren.
8.8 Indien er gebreken zijn en/of de opgegeven gegevens en informatie incorrect is, vermeldt de Bieder dit aan 247autoverkopen.nl.

Artikel 9. Onderzoek gebreken

9.1 De Bieder is verplicht de auto op het moment van de aflevering te controleren op zichtbare gebreken.
9.2 De Opdrachtgever vrijwaart 247autoverkopen.nl voor eventuele aanspraken van de Bieder, die in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van 247autoverkopen.nl en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
9.3 Indien het bovenstaande voordoet is 247autoverkopen bevoegd de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Alsmede is 247autoverkopen bevoegd om volledige of aanvullende schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Wijziging overeenkomst

10.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt 247autoverkopen.nl de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
10.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 247autoverkopen.nl zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
10.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal 247autoverkopen.nl de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
10.4 Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal 247autoverkopen.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal 247autoverkopen.nl proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
10.5 247autoverkopen.nl zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 247autoverkopen.nl kunnen worden toegerekend.
10.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 247autoverkopen.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door alle partijen.

Artikel 11. Uitvoering overeenkomst

11.1 247autoverkopen.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal zijn uiterste best doen om het beste veilingaanbod te krijgen op de te veilen auto van de Opdrachtgever.
11.2 247autoverkopen.nl staat de Opdrachtgever gedurende gehele veiling bij. Voor vragen en informatie over de koop en aflevering kan de Opdrachtgever gedurende de openingstijden van 247autoverkopen bij 247autoverkopen.nl terecht.
11.3 247autoverkopen.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.4 247autoverkopen.nl heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
11.5 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 247autoverkopen.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de
Opdrachtgever niet wordt betaald, is 247autoverkopen.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
11.6 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 247autoverkopen.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten zoals overeengekomen.
11.7 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan 247autoverkopen.nl.
11.8 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft 247autoverkopen.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Toegang website

12.1 247autoverkopen.nl is verplicht de Opdrachtgever zoveel mogelijk toegang tot de Website te verlenen.
12.2 247autoverkopen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Website buitenwerking was.

Artikel 13. Verwijdering veiling of website

13.1 247autoverkopen.nl behoudt zich het recht voor om de Bieder van de veiling te verwijderen.
13.2 247autoverkopen.nl heeft het recht zonder opgave van redenen een account van een Bieder te verwijderen van haar Website.
13.3 247autoverkopen.nl verwijdert de Bieder en/of haar account indien:

13.4 De Bieder aanvaard de mogelijkheid dat zij en/of haar account verwijderd kan worden van de Website.
13.5 247autoverkopen heeft het recht de Opdrachtgever te geheel of gedeeltelijke te blokkeren of te verwijderen van de Website, indien de Opdrachtgever in strijd handelt met één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14. Honorarium

N.v.t. voor verkopende partij.

Artikel 15. Uitvoeringstermijnen

15.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen 2 weken, tenzij anders overeengekomen.
15.2 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
15.3 Indien 247autoverkopen.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, verandert er niets aan de levertijd nadat de Opdrachtgever deze aan 247autoverkopen.nl heeft verstrekt. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de aflevering binnen de afgesproken levertermijn.
15.4 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn zal 247autoverkopen.nl de Opdrachtgever schriftelijk en/of
per e-mail in gebreke te stellen, waarbij de Opdrachtgever alsnog een redelijke termijn, in overleg met de bieder, wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
15.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat 247autoverkopen.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat de Opdrachtgever
binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de 247autoverkopen.nl het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 16. Risico-overgang

16.1 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Bieder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
16.2 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Bieder over op het moment waarop zaken in de macht van de bieder of een door de Bieder aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17. Betaling

17.1 Betaling vindt plaats in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
17.2 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 2 werkdagen na aflevering. Deze regeling is alleen van toepassing indien het voertuig per transport wordt afgeleverd.
17.3 Indien de Bieder en de Opdrachtgever ervoor kiezen dat de aflevering per transport zal plaatsvinden, wordt het kentekenbewijs pas na het voldoen van de betaling per post aangetekend verstuurd naar de koper.
17.4 Indien de Bieder ervoor kiest de auto zelf op te halen dient het verkoopbedrag tijdens aflevering voldaan te worden.
17.5 De Opdrachtgever schrijft geen factuur uit. Enkel opdrachtgevers met een auto waar BTW- regeling van toepassing is schrijven een factuur uit.
17.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van 247autoverkopen.nl en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens 247autoverkopen.nl onmiddellijk opeisbaar.
17.7 247autoverkopen.nl heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken.
17.8 247autoverkopen.nl heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 18. Incassokosten

18.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
18.2 Indien 247autoverkopen.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
18.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 19. Opschorting

19.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft 247autoverkopen.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is 247autoverkopen.nl bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

19.2 247autoverkopen.nl behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 Ontbinding overeenkomst 247autoverkopen.nl

20.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is 247autoverkopen.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is 247autoverkopen.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
20.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van 247autoverkopen.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
20.3 Indien 247autoverkopen.nl de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is 247autoverkopen.nl niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
20.4 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, heeft 247autoverkopen.nl het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Artikel 21. Ontbinding koopovereenkomst

21.1 Indien de Bieder een verplichting uit de Koopovereenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Opdrachtgever bevoegd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
21.2 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Koopovereenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Bieder bevoegd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is de Bieder bevoegd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
21.3 Indien een der partijen de koopovereenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, zijn beide niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Artikel 22. Overmacht

22.1 Een tekortkoming kan niet aan 247autoverkopen.nl of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
22.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 247autoverkopen.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor 247autoverkopen.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
22.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door 247autoverkopen.nl in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
22.4 247autoverkopen.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat 247autoverkopen.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
22.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
22.6 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt 247autoverkopen.nl zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht 247autoverkopen.nl gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 23. Aansprakelijkheid

23.1 247autoverkopen.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van 247autoverkopen.nl.
23.2 247autoverkopen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
23.3 Indien 247autoverkopen.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 247autoverkopen.nl beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan 247autoverkopen.nl uitkeert of tot maximaal € 1500.
23.4 247autoverkopen.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door 247autoverkopen.nl ingeschakelde derden.

Artikel 24. Vrijwaring

24.1 De Opdrachtgever vrijwaart 247autoverkopen.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van 247autoverkopen.nl en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
24.2 Indien 247autoverkopen.nl uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden 247autoverkopen.nl zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van 247autoverkopen.nl en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 25. Verjaringstermijn

25.1 Voor alle vorderingen en verweren jegens 247autoverkopen.nl en de door 247autoverkopen.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
25.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever 247autoverkopen.nl ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 26. Intellectuele eigendom

26.1 247autoverkopen.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
26.2 247autoverkopen.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 27. Klachten

27.1 Indien de Bieder en/of Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van 247autoverkopen.nl dient de Bieder en/of de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk een klacht in te dienen bij 247autoverkopen.nl. De Wederpartij dient een klacht uiterlijk binnen één maand nadat de veilig is gesloten bij in te dienen. 247autoverkopen.nl zal er naar streven de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 28. Privacy

28.1 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan 247autoverkopen.nl verstrekt, zal 247autoverkopen.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
28.2 247autoverkopen.nl mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
28.3 Het is 247autoverkopen.nl alleen toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken, indien de Opdrachtgever hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.
28.4 Al onze gesprekken worden opgenomen. Deze worden onder meer gebruikt voor trainingsdoeleinden.
28.5 De Opdrachtgever gaat akkoord dat 247autoverkopen.nl de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
28.6 247autoverkopen.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database
28.7 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 247autoverkopen.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en 247autoverkopen.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 247autoverkopen.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 29. Cookies

29.1 Bij het bezoeken van onze website kan 247autoverkopen.nl informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
29.2 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan 247autoverkopen.nl verstrekt en 247autoverkopen.nl verzamelt, zal 247autoverkopen.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
29.3 247autoverkopen.nl mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
29.4 De informatie die 247autoverkopen.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
29.5 Het is 247autoverkopen.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
29.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 247autoverkopen.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en 247autoverkopen.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 247autoverkopen.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
29.7 De Opdrachtgever gaat akkoord dat 247autoverkopen.nl de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
29.8 247autoverkopen.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 30. Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail.
De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 31. Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 247autoverkopen.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.