Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden www.247autoverkopen.nl / www.247auto.nl hierna genoemd
als 247auto.

Tot stand gekomen op 15 juli 2013 gewijzigd 24 mei 2018.
Algemene Voorwaarden 247auto, gevestigd aan Jan van Eijcklaan 2-4, 3723BC , te
Bilthoven.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
247auto, gevestigd aan Jan van Eijcklaan 2-4, 3723BC, te Bilthoven.

Bieder:

Degene die via 247autoverkopen.nl een bod op een veiling doet.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die 247auto
voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Geldbedragen:

De eventuele bedragen voor Opdrachtgever zijn inclusief BTW
en bedragen voor Bieder zijn inclusief BTW.

Honorarium:

N.v.t. voor verkopende partij.

Dienstverlening op afstand:

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en 247autoverkopen.nl, waarbij in het
kader van een door de 247auto georganiseerd systeem voor dienstverlening op
afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of
andere communicatiemiddelen.

Koopovereenkomst:

De overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de bieder.

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:

Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard
en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen 247auto en de
opdrachtgever.

Website:
www.247autoverkopen.nl / www.247auto.nl

*Artikel 1. Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst
gesloten tussen 247auto en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene
Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met 247auto, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van
de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het
overige in stand. In geval van deze situatie treden 247auto en de Opdrachtgever in
overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen.

1.5 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met 247auto zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offertes

2.1 Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij
spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Offertes zijn gedurende 3 dagen geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn
is verlopen.

2.3 247autoverkopen.nl kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de
Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk
verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een
onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in
de offerte opgenomen aanbod dan is 247auto daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij 247auto anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht 247auto niet tot het verrichten van een
gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Aanmelding veiling

3.1 De Opdrachtgever kan zijn auto op de Website aanmelden voor een veiling.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door dat zodra de Opdrachtgever de
autogegevens en de kenteken van de te veilen auto heeft ingevoerd op de Website
en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van 247auto.

3.3 247auto plaatst de auto in de veiling zodra de Opdrachtgever de algemene
voorwaarden heeft geaccepteerd.

3.4 Zodra de auto op de veiling is geplaatst bestaat de mogelijkheid dat Bieders op
de auto kunnen bieden.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van
de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

4.2 Bij het aangaan van de Overeenkomst meldt de Opdrachtgever zijn auto aan bij
247auto. 247auto plaatst, de auto van de Opdrachtgever, binnen twee weken in een veiling, nadat de Opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt.

4.3 De Opdrachtgever heeft drie dagen bedenktijd om met bieding akkoord te gaan.
Na het bevestigen en akkoord gaan met de verkoopsprijs en de algemene
voorwaarden is de Opdrachtgever verplicht de auto te verkopen.

4.4 De Opdrachtgever verplicht zich tot verkopen zodra de overeenkomst is
opgemaakt. Zolang er geen akkoord is gegeven voor verkoop is de opdrachtgever
vrij om te handelen.

4.5 Bij schending van één van de bepalingen zoals vermeld in de overeenkomst,
verbeurt 247auto een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van 15%
van het verkoopbedrag met een minimum van 300 Euro per overtreding na
mededeling van de ontdekking daarvan door 247auto. In plaats van deze boete kan
247auto ook volledige schadevergoeding vorderen.

4.6 Om misverstanden te voorkomen dient u bij leveringsproblemen ten aller tijden
contact met ons op te nemen. Gaat de levering om onduidelijke redenen niet door,
dan bent u hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 5. Gegevens veiling

5.1 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
de Overeenkomst, aan 247auto. de uitvoering van de Overeenkomst, aan 247auto.

5.2 De Opdrachtgever verstrekt in ieder geval de autogegevens en het
kentekenbewijs van de te veilen auto aan 247auto.

5.3 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden
verstrekt, dan heeft 247auto het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening
van de Opdrachtgever.

5.4 247auto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

Artikel 6. Aanbod en bieden

6.1 Het veilingaanbod wordt geplaatst onder vermelding van naam, geldigheidsduur
en -prijs.

6.2 Het bieden geschiet in euro ́s. De Bieder kan vanaf € 25,00 bieden.

6.3 De Opdrachtgever kan zolang de veiling nog niet is begonnen wijzigingen
aanbrengen in op het ingebrachte voertuig.

6.4 247auto noch de Opdrachtgever kan niet aan zijn aanbiedingen worden
gehouden indien de Bieder, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de
aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.

6.5 247auto heeft het recht om zonder opgave van redenen het veiling aanbod van
de Opdrachtgever te beëindigen op grond van dringende redenen.

Artikel 7. Veilingvoorwaarden

7.1 Het veiling bod is onherroepelijk en kan niet worden herroepen door de Bieder.
De Bieder kan het geboden bedrag niet terugvorderen van 247auto.

7.2 Een veiling sluit wanneer de geldigheidsduur is verlopen.

7.3 Indien de veiling gesloten is komt tussen de hoogste Bieder en 247auto pas een
veilingovereenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever het hoogste bod heeft
aanvaard.

7.4 De Opdrachtgever heeft een bedenktijd van drie dagen om het bod te
accepteren. Na de bedenktijd vervalt het bod en zal de auto opnieuw worden geveild
of 247auto gaat telefonisch op zoek naar het beste bod voor de auto van de
Opdrachtgever.

7.5 Indien een Bieder een veiling heeft gewonnen en de Opdrachtgever het bod heeft
aanvaard, is de Bieder verplicht om de gewonnen auto af te nemen.

7.6 De Bieder krijgt zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtgever het bod heeft
aanvaard een bevestigingsmail waarin vermeld staat hoe de veiling verder wordt
afgehandeld.

7.7 In geval de Opdrachtgever het bod van de Bieder heeft aanvaardt komt er van
rechtswege een verkoopovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Bieder tot
stand. In dit geval stelt 247auto automatisch een verkoopovereenkomst op

Artikel 8. Afwikkeling veiling

8.1 Zodra de veiling tot stand is gekomen en 247auto de verkoopovereenkomst heeft
verstuurd, dient de Opdrachtgever binnen 2 dagen een afspraak te maken voor de
aflevering en binnen 14 dagen de auto te leveren aan de Bieder, tenzij anders
overeengekomen.
De Opdrachtgever is verplicht bij de levering de auto te leveren in ieder geval te
leveren inclusief de volgende onderdelen:

8.2 De Opdrachtgever is niet verplicht één van de bovenstaande onderdelen te
leveren indien 247auto en de Opdrachtgever in de Overeenkomsten hiervan af zijn
geweken.

8.3 Alvorens de Bieder overgaat tot inspectie van de auto, is de Opdrachtgever
verplicht zich te legitimeren als de rechtmatige eigenaar van de auto.

8.4 Bieder inspecteert tijdens de levering de auto van de Opdrachtgever op gebreken
en op de juistheid van de gegevens en informatie die geplaatst is op de Website. De
Bieder heeft het recht om tijdens de inspectie een proefrit te maken.

8.5 De Bieder inspecteert tijdens de levering de auto van de Opdrachtgever op
gebreken en op de juistheid van de gegevens en informatie die geplaatst is op de
Website.

8.6 Indien er geen gebreken zijn en de opgegeven gegevens en informatie correct is,
is de Bieder verplicht het verkoopbedrag te voldoen aan de Opdrachtgever.

8.7 Indien er gebreken zijn en/of de opgegeven gegevens en informatie incorrect is,
mag de Bieder een lager bod doen. De Opdrachtgever heeft het recht dit bod te
accepteren of te weigeren.

8.8 Indien er gebreken zijn en/of de opgegeven gegevens en informatie incorrect is,
vermeldt de Bieder dit aan 247auto.

Artikel 9. Onderzoek gebreken

9.1 De Bieder is verplicht de auto op het moment van de aflevering te controleren op
zichtbare gebreken.

9.2 De Opdrachtgever vrijwaart 247auto voor eventuele aanspraken van de Bieder,
die in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van
grove schuld of opzet van de kant van 247auto en de Opdrachtgever aantoont dat
hem ter zake geen enkel verwijt treft.

9.3 Indien het bovenstaande voordoet is 247auto bevoegd de koopovereenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe
betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Alsmede is 247auto bevoegd om
volledige of aanvullende schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Wijziging overeenkomst

10.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te
vullen, stelt 247auto de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de
Overeenkomst.

10.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. 247auto zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen.

10.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële,
kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal 247auto de Opdrachtgever
hierover van te voren inlichten.

10.4 Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal 247auto
daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van
invloed is op de prijs. Hierbij zal 247auto proberen te trachten, voor zover mogelijk,
vooraf een prijsopgave doen.

10.5 247auto zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 247auto kunnen worden
toegerekend.

10.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de
Opdrachtgever en 247auto zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen
middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door alle
partijen.

Artikel 11. Uitvoering overeenkomst

11.1 247auto zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal zijn uiterste best
doen om het beste veilingaanbod te krijgen op de te veilen auto van de
Opdrachtgever.

11.2 247auto staat de Opdrachtgever gedurende gehele veiling bij. Voor vragen en
informatie over de koop en aflevering kan de Opdrachtgever gedurende de
openingstijden van 247auto bij 247auto terecht.

11.3 247auto heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk
Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.4 247auto heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

11.5 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 247auto het recht de
uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te
schorten zoals overeengekomen.

11.6 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
de Overeenkomst, aan 247auto

11.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden
verstrekt, dan heeft 247auto het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening
van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Toegang website

12.1 247auto is verplicht de Opdrachtgever zoveel mogelijk toegang tot de Website
te verlenen.

12.2 247auto is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de
Website buitenwerking was.

Artikel 13. Verwijdering veiling of website

13.1 247auto behoudt zich het recht voor om de Bieder van de veiling te
verwijderen.

13.2 247auto heeft het recht zonder opgave van redenen een account van een
Bieder te verwijderen van haar Website.

13.3 247auto verwijdert de Bieder en/of haar account indien:

13.4 De Bieder aanvaard de mogelijkheid dat zij en/of haar account verwijderd kan
worden van de Website.

13.5 247auto heeft het recht de Opdrachtgever te geheel of gedeeltelijke te
blokkeren of te verwijderen van de Website, indien de Opdrachtgever in strijd
handelt met één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14. Honorarium

N.v.t. voor verkopende partij.

Artikel 15. Uitvoeringstermijnen

15.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen 2 weken, tenzij anders
overeengekomen.

15.2 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is
overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te
beschouwen als een fatale termijn.

15.3 Indien 247auto gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, verandert er niets aan
de levertijd nadat de Opdrachtgever deze aan 247auto heeft verstrekt. De
Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de aflevering binnen de afgesproken
levertermijn.

15.4 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn zal 247auto de Opdrachtgever
schriftelijk en/of per e-mail in gebreke te stellen, waarbij de Opdrachtgever alsnog
een redelijke termijn, in overleg met de bieder, wordt geboden om uitvoering te
geven aan de Overeenkomst.

15.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is
geworden of anderszins is gebleken dat 247auto zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat de Opdrachtgever binnen deze termijn niet
over tot levering, dan heeft de 247auto het recht de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 16. Risico-overgang

16.1 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het
in macht brengen van de zaken aan de Bieder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

16.2 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die
voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Bieder over op het moment waarop
zaken in de macht van de bieder of een door de Bieder aan te wijzen derde worden
gebracht.

Artikel 17. Betaling

17.1 Betaling vindt plaats in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij
anders is overeengekomen.

17.2 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 2 werkdagen na aflevering. Deze
regeling is alleen van toepassing indien het voertuig per transport wordt afgeleverd.

17.3 Indien de Bieder en de Opdrachtgever ervoor kiezen dat de aflevering per
transport zal plaatsvinden, wordt het kentekenbewijs pas na het voldoen van de
betaling per post aangetekend verstuurd naar de koper.

17.4 Indien de Bieder ervoor kiest de auto zelf op te halen dient het verkoopbedrag
tijdens aflevering voldaan te worden.

17.5 De Opdrachtgever schrijft geen factuur uit. Enkel opdrachtgevers met een auto
waar BTW- regeling van toepassing is schrijven een factuur uit.

17.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de
vorderingen van 247auto en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens
247auto onmiddellijk opeisbaar.

17.7 247auto heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken.

17.8 247auto heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot
slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 18. Incassokosten

18.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de
Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
incassozaken wordt geadviseerd.

18.2 Indien 247auto aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

18.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 19. Opschorting

19.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, heeft 247auto het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-
behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is 247auto bevoegd de nakoming van de verplichtingen op
te schorten indien:

19.2 247auto behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 Ontbinding overeenkomst 247auto

20.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is 247auto bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is 247auto bevoegd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

20.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van 247auto de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

20.3 Indien 247auto de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is 247auto niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

20.4 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, heeft 247auto het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Artikel 21. Ontbinding koopovereenkomst

21.1 Indien de Bieder een verplichting uit de Koopovereenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Opdrachtgever bevoegd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

21.2 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Koopovereenkomst niet, niet
volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Bieder bevoegd de
Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming
gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is de Bieder bevoegd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

21.3 Indien een der partijen de koopovereenkomst op grond van de voorgaande
gronden ontbindt, zijn beide niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of
schadevergoeding.

Artikel 22. Overmacht

22.1 Een tekortkoming kan niet aan 247auto of de Opdrachtgever worden
toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de
verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

22.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op
dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 247auto geen invloed kan uitoefenen
en waardoor 247auto niet in staat is de verplichtingen na te komen.

22.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd:
werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten
komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of
uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in
de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten,
alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt
belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door 247auto
in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

22.4 247auto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt
nadat 247auto zijn verbintenis had moeten nakomen.

22.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort
te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

22.6 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt 247auto zich
het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de
overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht 247auto gerechtigd de
Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 23. Aansprakelijkheid

23.1 247auto is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van 247auto.

23.2 247auto is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder
geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze
beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

23.3 Indien 247auto aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van 247auto beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan 247auto uitkeert of tot maximaal € 1500.

23.4 247auto is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
tekortkomingen van de door 247auto ingeschakelde derden.

Artikel 24. Vrijwaring

24.1 De Opdrachtgever vrijwaart 247auto voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan
de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove
schuld of opzet van de kant van 247auto en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter
zake geen enkel verwijt treft.

24.2 Indien 247auto uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is de Opdrachtgever gehouden 247auto zowel buiten als in rechte bij te staan.
Alle kosten en schade aan de zijde van 247auto en derden komen verder voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 25. Verjaringstermijn

25.1 Voor alle vorderingen en verweren jegens 247auto en de door 247auto
(eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

25.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die
gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de
Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van
twee jaar nadat de Opdrachtgever 247auto ingelicht heeft over het gebrek van de
afgeleverde zaak.

Artikel 26. Intellectuele eigendom

26.1 247auto behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

26.2 247auto behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 27. Klachten

27.1 Indien de Bieder en/of Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening
van 247auto dient de Bieder en/of de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk een klacht
in te dienen bij 247auto. De Wederpartij dient een klacht uiterlijk binnen één maand
nadat de veilig is gesloten bij in te dienen.
247auto zal er naar streven de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 28. Privacy

28.1 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan 247auto verstrekt, zal
247auto zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

28.2 247autoverkopen.nl mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen
van een klacht.

28.3 Het is 247auto alleen toegestaan om de persoonsgegevens van de
Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken, indien de Opdrachtgever hier uitdrukkelijke toestemming voor
heeft verleend.

28.4 Al onze gesprekken worden opgenomen. Deze worden onder meer gebruikt
voor trainingsdoeleinden.

28.5 De Opdrachtgever gaat akkoord dat 247auto de Opdrachtgever voor statistisch
onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever
niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken
(zie veel gestelde vragen).

28.6 247auto behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de
Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en
database

28.7 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
247auto gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en
247auto zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 247auto niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet
gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die
hierdoor is ontstaan.

Artikel 29. Cookies

29.1 Bij het bezoeken van onze website kan 247auto informatie van de
Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van
cookies.

29.2 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan 247auto verstrekt en
247auto verzamelt, zal 247auto zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

29.3 247auto mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever gebruiken in het
kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

29.4 De informatie die 247auto verzamelt middels cookies kan voor functionele en
analytische doeleinden worden gebruikt.

29.5 Het is 247auto niet toegestaan om de persoonsgegevens van de
Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze
openbaar te maken.

29.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
247auto gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en
247auto zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 247auto niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet
gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die
hierdoor is ontstaan.

29.7 De Opdrachtgever gaat akkoord dat 247auto de Opdrachtgever voor statistisch
onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever
niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken
(zie veel gestelde vragen).

29.8 247auto behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de
Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en
database.

Artikel 30. Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 247auto partij is, is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in
het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het
buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.